Ulumul Quran

Amtsal Al-Quran

Amtsal alquran adalah salah satu pembahasan yang sangat menarik untuk dikaji karena di dalamnya terdapat ibrah atau pelajaran yang dapat diambil oleh seseorang ketika hendak menyampaikan sesuatu sehingga mudah untuk difahami. Sebagai mana firman alloh yang artinya Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan (majas) supaya mereka dapat pelajaran (QS Al-Zumar/39: 27)

Amtsal sendiri sudah ada sebelum islam datang orang arab biasa menggunakannya untuk ajang perlombaan atau untuk menunjukan keluhuran kabilah mereka serta untuk memberikan nasihat yang memberikan pengaruh terhadap pendengarnya.

Tradisi orang arab tersebut kemudian diambil sebagai kalam alloh untuk mengabarkan pesan kepada mereka sehingga mudah pada penalaran mereka.

Perumpamaan dalam alquran merupakan visualisasi yang abstrak sehingga untuk memahaminya memerlukan kecerdasan dan penalaran yang baik.

Dikarenakan alquran adalah produk alloh maka sampai kapanpun taka da yang dapat menandingi alquran

Derivasi kata amtsal dan Tamtsil

Amtsal merupakan jama taktsir dari matsal diungkapkan 146 kali dalam alquran, tamtsil merupakan Masdar dari matstsala yumatstsilu tamtsilan mengukuti wajan faafa yufailu tafilan, mitslu atau matsil sama artinya dengan matsal yautu upama atau seperti, tamtsil adlah sesuatu contoh untuk yang lain sehingga keduanya menjadi serupa. Matsal sama dengan ibrah yang artinya pelajaran serta sam dengan ayat yang artinya tanda atau bukti.

Persamaan dan perbedaan amtsal dan syibh dalam al-quran

Kata amtsal dengan seluruh bentuk kata jadiannya dipergunakan dalam Al-Quran sebanyak 169 kali, sedangkan kata syibh dengan semua bentuk kata jadiannya dipergunakan dalam Al-Quran sebanyak 12 kali.

Persamaannya, bahwa keduanya berbicara mengenai perumpamaan atau perserupaan, Kata amtsal digunakan untuk menunjukkan perumpamaan kepada hal-hal yang sifatnya non-material, sementara kata syibh digunakan untuk menunjukkan perumpamaan atau perserupaan yang sifatnya material.

Kata amstal, di samping bisa bermakna perumpamaan, juga bisa diartikan perbandingan. Sedangkan kata syibh hanya bisa diartikan perumpamaan.

Pengertian etimologi amtsal dalam alquran

Amtsal diartikan perumpamaan, gambaran, kisah atau cerita, sifat keadaan dan tingkah laku yang mengherankan.

Pengertian istilah amtsal

Amtsal adalah Pembuatan perumpamaanperumpamaan mengenai keadaan sesuatu dengan sesuatu yang lainya, baik dengan menggunakan kalimat metaforis (isti‘arah), dengan cara anthrofomorphism atau penyamaan atau penyerupaan (tasybih), atau menggunakan dengan cara lainya. AMTSAL juga mempunyai pengertian  menonjolkan makna dalam bentuk (perkataan) yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh mendalam terhadap jiwa, baik berupa tasybih atau pun perkataan bebas (lepas, bukan tasybih).

Tujuan dan Ciri Amtsal

tujuan dari amtsal adalah agar manusia menjadikannya pelajaran dan bahan renungan sekaligus sebagai teladan yang baik sehingga terbimbing menuju jalan yang benar demi meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat.

Ciri dari amtsal adalah Mengandung penjelasan atas makna yang samar atau abstrak sehingga menjadi jelas, konkrit, dan berkesan. Memiliki kesejajaran antara situasisituasi perumpamaan yang dimaksud dan padanannya. Ada keseimbangan (tawazun) antara perumpanaan dan keadaan yang dianologikan/yang diserupakan.

Unsur amtsal

Wajhu syabah: aspek yang dijadikan persamaan

Adatutasybih : alat penyerupaan

Musyabah : sesuatu yang diperumpamakan

Musyabah bih : susuatu yang dijadikan bandingan suatu perumpamaan

Sebagai contoh surah albaqarah ayat 261

Wajhu syabah: keuntungan

Adatutasybih: huruf ka

Musyabah: orang orang yang menginfakan hartanya di jalan alloh

Musyabah bih : diserupakan dengansebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji.

Tipologi amtsal

Amtsal musharahah adalah Perumpamaan yang jelas, yang di dalamnya terdapat kata matsal/amtsal atau yang menunjuk kepada tasybih diantara contohnya surah albaqoroh ayat 261 tadi.

Amtsal kaminah adalah Perumpamaan ayat-ayat Al-Quram yang tidak menggunakan kata amtsal atau sejenisnya, akan tetapi artinya menunjukkan arti perumpamaan yang indah dan singkat. Makna amtsal seperti ini akan terasa lebih mengena jika kata tersebut dipindahkan kepada hal yang menyerupainya, diantara contohnya surah albaqarah ayat 68 yang menerangkan aspek bahwa pertengahan itu lebih baik.

Amtsal mursalah adalah Kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan kata tasybih, tetapi berfungsi sebagai tasybih atau matsal, diantara contohnya surah annisa ayat 123 yang menerangkan bahwa seseorang akan menerima balasan atas apa yang ia kerjakan.

Manfaat mengkaji amtsal

Menyampaikan sesuatu yang abstrak menjadi bentuk nyata sehingga pesan perumpamaan mudah diterima oleh akal, Lebih efektif untuk memberikan nasihat, Allah Swt. menyebut amtsal untuk pengajaran dan peringatan supaya dapat diambil ibrahnya. Memberikan kesempatan kepada setiap budaya dan juga bagi nalar para cendekiawan untuk menafsirkan dan mengaktualisasikan diri dalam wadah nilai-nilai universalnya, Memotivasi orang untuk beribadah dan berbuat baik seperti apa yang digambarkan dalam perumpamaan yang menarik dalam AlQuran, Menghindarkan diri dari perbuatan negatif,  Mengemukakan sesuatu yang tidak nampak menjadi sesuatu yang seakan-akan realempirik dan Mengumpulkan makna yang menarik dan indah dalam ungkapan yang padat

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Advertisment ad adsense adlogger